Ποίηση Δ΄

Το μετα-φυσικό, το υπερ-φυσικό, το Άγνωστο...

Το Άμορφο, το Εύμορφο, το Ρευστό...

Ο άλλος και το άλλο ως έκφραση του πρωτογενούς φόβου αλλά και της ανάγκης να ορίζεται αντι-κείμενο

Ο άλλος και το όλο ως προβολή και ως ποιητική προσέγγιση και διασπορά ενεργειών του Αχανούς...

Μυητικές ορίζουσες που δεν ευνουχίζουν αλλά ευρύνουν το Ποιητικό Γεγονός...